Creative Playground aanbod
voor gebiedsorganisaties & overheden


Gebiedsorganisaties zijn wat ons betreft alle organisaties met een ‘gebiedstaak‘: een taak om in en voor een gebied iets te realiseren.

Bent u werkzaam voor een gemeente, provinciale / landelijke (semi)overheid, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, een provinciaal Landschap, IVN, FPG, Regionaal Bureau Toerisme, een Nationaal Park, Rijkswaterstaat? Actief op het gebied van maatschappij, participatie, water, voedsel, natuur, landgoederen, landbouw, huisvesting, ruimtelijke inrichting of een ander vitaal element van onze samenleving?

Dan heeft u volop te maken met de invoering van de Omgevingswet, de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848. Een grote verandering, want burgers krijgen veel meer mogelijkheden mede te bepalen hoe onze leefomgeving eruit ziet. Er kan een werkelijk gelijk speelveld komen in de driehoek overheid – burgers – marktpartijen.

Dan bent u dus ook deel van een ingrijpend veranderingsproces, in uw gebied. In welke dynamiek bevindt u zich met die taak? Wat lukt goed, waar loopt u tegen aan? En hoe geef je handen en voeten aan een werkelijk duurzaam gebied – waarbij nadrukkelijk ook geluisterd wordt naar het gebied zelf, in lijn met het doel van de Omgevingswet? Bewoners krijgen meer ruimte om zelf initiatief te nemen, en wat betekent dat voor de verhouding met u?
Our Human Nature kan helpen in die omslag. Met inspiratie, advies en procesbegeleiding.

Wat wil er eigenlijk gebeuren?

Hoe geef je in die context de onder meer economische, energie-, voedsel-, woon- en watertransitie concreet vorm?

Dat alles is te onderzoeken en aan te pakken met een Creative Playground-programma. Waarin we luisteren naar uw vragen en taken, de vragen van het gebied ( = mens en natuur) en naar wat dat ons vertelt. Elk gebied is mens én natuur. Hoe verhouden wij ons als mens en organisatie tot de vraagstukken en tot relevante informatie, ook van het land zelf? Deze tijd nodigt ons nadrukkelijk uit om op een andere manier samen te leven, met respect voor en in gelijkwaardige samenwerking met natuur en landschap, de huidige problemen in de samenleving goed aankijkend.

Onze diensten voor gemeenten en gebiedsorganisaties zijn o.a.:

* Verbindingen leggen tussen sectoren, begeleiden in integraal denken

* Advies over en procesbegeleiding (incl. mediation) participatie volgens Omgevingswet

* Het begeleiden van het maken van toekomstplannen voor wijken/dorpen/gebieden

* Het begrijpen en belichamen van de geest van de Omgevingswet, en vertalen naar de praktijk van alledag in de (gemeentelijke) organisatie. Essentieel hierin is het meer integraal werken, over afdelingsgrenzen heen; en faciliterend zijn naar burgers.

* Begeleiding multistakeholderprocessen en casussen, zoals bij gebiedsontwikkeling

* Idem, als leergang voor meer betrokkenen, die direct leren van een praktijkcasus, en andersom die praktijk verrijken

Ga ontdekken, beleven, dieper luisteren met de Creative Playground-aanpak.

Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien ernaar uit om u te ontmoeten en te kijken naar de mogelijkheden.
Neem contact met ons op:

Marnix Lamers via 06 15 05 08 24, marnix @ ourhumannature .co 

Doelgroep

  • Bestuur, directie, management en beleidsvormers.

  • HR, facilitair-, marketing- en communicatie mensen.

   Wat ‘heb je eraan’?

   • Uw organisatie gaat anders kijken en luisteren naar het leefgebied, jullie taak daarin en het speelveld. Op basis daarvan kunt u beter uw plek innemen, en zullen organisatieprocessen soepeler gaan.

   • Uw organisatie vindt meer balans in relatie tot de natuur. Essentieel voor de toekomst.

   • U krijgt een bonk inspiratie en energie.

   Heuvelrug: proeftuin

   Voor ons is de Utrechtse Heuvelrug (van Rhenen tot Huizen, met omliggende gebieden), hierin een proeftuin. Een gebied met optimale omstandigheden om te leren en experimenteren in de duurzame transitie: er is veel kennis, innovatiekracht en betrokkenheid, waar andere gebieden weer van kunnen leren. Om te komen tot nieuwe oplossingen voor actuele, grote kwesties

   De Heuvelrug is het hart van ons land, dat volop mag blijven kloppen. Waar . Een (geologisch) overgangsgebied met waarde voor deze overgangstijd.