Aanmeld- en annuleringsvoorwaarden events

Aanmeld- en annuleringsvoorwaarden events Our Human Nature
Per januari 2021

Aanmelding

Je aanmelding is uitsluitend definitief door het betalen van het aangegeven bedrag voor dat event, wat gebeurt door het aanschaffen van een e-ticket. Tevens dient Our Human Nature dat te beschikken over je persoonlijke contactgegevens.

Annuleringsvoorwaarden

Deze gelden voor alle situaties inclusief ziekte, pech rond vervoersmogelijkheden en andere persoonlijke omstandigheden.

Annulering events en workshops van een dag(deel)

  • Annuleren tot 10 dagen tevoren is kosteloos: 100% restitutie
  • Annuleren tot 7 dagen tevoren: 50% restitutie.
  • Daarna uitsluitend restitutie als er een vervanger is; ofwel iemand via jou, of bv iemand op de wachtlijst. Our Human Nature heeft daarin geen enkele inspanningsverplichting. Vervanging van jouw deelname door een door jou gesuggereerde ander gebeurt alleen in overleg en na goedbevinden door Our Human Nature.
  • Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos tenzij de komst van de vervanger bepaalde extra werkzaamheden met zich meebrengt. In dat geval behoudt OHN zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen.

Annulering meerdaagse events zoals retreats

  • Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 100% van deelnamekosten.
  • Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  • Daarna, dus korter voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. Tenzij er een vervanger is; ofwel iemand via jou, of bv iemand op de wachtlijst. Our Human Nature heeft daarin geen enkele inspanningsverplichting en kan dit dus niet garanderen. Vervanging van jouw deelname door een door jou gesuggereerde ander gebeurt uitsluitend in overleg en na goedbevinden door Our Human Nature. Dit vanwege het extra specifieke karakter van deze events.
  • OHN berekent € 25 ex 21% BTW aan administratiekosten indien jij wordt vervangen door iemand via jou, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Our Human Nature geeft voorrang aan wie annuleert voor een plek in een volgend event. Our Human Nature kan deelname echter dan niet garanderen.

Annulering geldt als zodanig door het sturen van een e-mail met duidelijke gegevens aan marnix@ourhumannature.co. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.

Opzegging/annulering door Our Human Nature
Our Human Nature heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van OHN aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (noodweer, natuurrampen, dreigingen en overmacht (bijvoorbeeld acute ziekte, een epidemie/pandemie). In die gevallen wordt 100% van het betaalde bedrag geretourneerd.

Daarbij heeft OHN het recht om de events te annuleren mits er onvoldoende aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige aanbetaling geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde is Our Human Nature verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het deelnemen aan het programma, het eten en drinken tijdens de dagen en de volledige aandacht van de begeleiders.

Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Our Human Nature  ter bevordering van een goede uitvoering van het event en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is Our Human Nature niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de events verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden.

Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken begeleider, als deze niet aanwezig is, via join@ourhumannature.co.

Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.